فایل رایگان بررسي رفتار کششي و ضربه کامپوزيت هاي چوب-پلاستيک بر پايه تغييرات مقدار نانورس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رفتار کششي و ضربه کامپوزيت هاي چوب-پلاستيک بر پايه تغييرات مقدار نانورس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی افزودن تقویت کننده نانورس به کامپوزیت چوب-پلاستیک ساخته شده از ماتریس پلی اتیلن به همراه 30 درصد وزنی آرد چوب نراد انجام شده است. در این پژوهش نانورس با مقادیر 0، 1، 3 و 5 درصد وزنی به ماتریس افزوده شد و با استفاده از دستگاه مخلوط کن داخلی با ماتریس مخلوط گردید. این مواد در نهایت با استفاده از دستگاه تزریق قالبگیری شده و نمونه های تست کشش مطابق با استاندارد ASTM D638 و نمونه های تست ضربه مطابق با استاندارد ASTM D256 ساخته شد. پس از آماده شدن نمونه ها تست کشش و ضربه بر روی آنها انجام گردید که نتایج حاصل نشان می دهد با افزایش مقدار نانورس مدول الاستیسیته افزایش یافته به طوری که بیشترین مقدار مدول الاستیسیته در 5 درصد وزنی نانورس دیده می شود و بیشترین مقاومت به ضربه و کشش به ترتیب در سطح 5 و 3 درصد وزنی نانورس صورت گرفته است. در نهایت تست کشش با استفاده از نرم افزار آباکوس شبیه سازی شد که نتایج آن با درصد اختلاف نا چیزی تایید کننده تست کشش عملی بوده است.

لینک کمکی