فایل رایگان بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر ارزش گذاري دانش فني در صنايع راهبردي ( با رويکرد مبتني بر AHP)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر ارزش گذاري دانش فني در صنايع راهبردي ( با رويکرد مبتني بر AHP) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

این پژوهش تلاشی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی در صنایع راهبردی کشور است. با توجه به ماهیت فناور محور بودن این صنایع، دانش فنی به عنوان یکی از عوامل نامشهود فناوری یکی از مهم ترین و راهبردی ترین انواع منابع و دارایی های نامشهود محسوب می شود. در راستای اهداف پژوهش مبنی بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی، ابتدا سعی شده با تبیین و مفهوم شناسی دانش فنی، عوامل و معیارهای مناسب برای ارزش گذاری آن از ادبیات موضوع استخراج شوند. در ادامه به منظور تحقق اهداف و بررسی فرضیه های پژوهش، از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای تعداد دو سازمان صنعتی از محدوده اجرایی پژوهش انتخاب شدند. سپس با طراحی پرسش نامه های مناسب با اهداف پژوهش، داده های موردنظر جمع آوری گردید. سپس با تجزیه و تحلیل داده های پژوهش تعداد نوزده عامل به عنوان عوامل موثر در ارزش گذاری تعیین شدند که بر اساس این عوامل سه فرضیه پژوهش از طریق آزمون کای دو مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان نیز با توجه به پذیرش هر سه فرضیه موردنظر اهمیت نسبی هر یک از عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی از طریق اجرای تکنیک سلسله مراتبی تعیین گردید.

لینک کمکی