فایل رایگان تاثير مدل تعالي سازماني(EFQM) بر چابکي کارکنان و نقش آن در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مدل تعالي سازماني(EFQM) بر چابکي کارکنان و نقش آن در سازمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در فضای رقابتی و جهانی شدن امروز سازمان ها در معرض پیشرفت های تکنولوژیکی و مهارتی قرار گرفته اند و مدیریت تمامی این ابعاد نیازمند روش جدید مدیریتی است، مدیریتی که توانایی پاسخگوی نیاز جامعه و همچنین رشد و تعالی درون سازمان باشد. در این بین مدل تعالی سازمانی به عنوان یک الگوی متناسب و کاربردی توسط سازمان ها و نهاد های اجرایی پذیرفته شده و توانسته نتایجی مطلوب ارائه دهد. همچنین به کارگیری نیروی کار مجرب و متنوع و درک نیازهای بازار و مشتری از مهمترین چالش های سازمان های امروزی می باشد. پژوهش توصیفی حاضر به بررسی تاثیر مدل تعالی بر چابکی و رضایت شغلی کارکنان سازمان می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت فولاد خوزستان می باشد که 160 نفر بطور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه مدل تعالی سازمانی و چابکی سازمانی را پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و نمودار مسیر ساختاری انجام می گیرد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مدل تعالی سازمانی با چابکی کارکنان سازمان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی