فایل رایگان تحليل تئوري و عددي قابليت سنسورهاي مختلف بر شناسائي عيوب مختلف در روش نشت شار مغناطيسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل تئوري و عددي قابليت سنسورهاي مختلف بر شناسائي عيوب مختلف در روش نشت شار مغناطيسي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

نشت شار مغناطیسی یکی از روش های تست غیر مخرب است که برای قطعات فرو مغناطیس مورد استفاده قرار میگیرد. اساس کارکرد نشتی شار مغناطیسی بر پایه اعمال یک میدان مغناطیسی قوی توسط یک یوک مغناطیسی بوده بنحوی که نمونه تحت آزمایش به اشباع مغناطیسی برده شود. میدان مغناطیسی اعمالی در صورت وجود نقص و کاهش سطح مقطع، قابلیت عبور از نمونه را نداشته و درنتیجه مقداری از شار مغناطیسی عبوری از قطعه تحت آزمایش به فضای اطراف نشت می کند. نشت مغناطیسی ایجاد شده در روش نشت شار مغناطیسی توسط سنسورها دریافت و گزارش می گردد. هدف از این مقاله معرفی و بکارگیری سنسورهای مختلف مغناطیسی در روش نشت شار مغناطیسی می باشد. برای حل معادلات الکترو مغناطیسی از نرم افزار المان محدود ماکسول استفاده شد. در این تحقیق یک مدل سه بعدی برای یک حالت ویژه ارائه گردید. سپس با ساخت ست آپ نشت شار مغناطیسی به انجام آزمایش های تجربی در ورق دارای عیب پرداخته شده است. در نهایت از مجموعه آزمایش از سنسور هال بعنوان یکی از مهمترین سنسورهای بکار گرفته شده در روش نشت شار مغناطیسی استفاده گردید و توانایی آن برای شناسائی عیوب ارزیابی شد.

لینک کمکی