فایل رایگان تحليل مودال پل عابرپياده تحت ارتعاشات آزاد در CATIA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل مودال پل عابرپياده تحت ارتعاشات آزاد در CATIA :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این مقاله به آنالیز مودال یک نمونه پل عابر پیاده در شرایط عملیاتی واقعی آن با استفاده از نرم افزار CATIA می پردازیم. مدلسازی هندسی پل در ورکبنچ part design نرم افزار کتیا صورت پذیرفته و مدلسازی اجزاء محدود آن با مورد Free Frequency Analysis در محیط آنالیز سازه تولیدی انجام شده است. آنالیز مانند تمامی آنالیز های اجزاء محدود دیگر در سه مرحله پیش پردازش، پردازش و پس پردازش انجام شده است و نتایج فرکانس های طبیعی وشکل مودهای متناظر و نیز نتایج پایداری سازه تحت ارتعاشات آزاد ارائه شده است. نتایج شکل مود نشان می دهند که رفتار کلی شکل مود پل در ارتعاشات مانند شکل مود تیر می باشد و این سازه سیستم خوبی برای تقریب پل ( بخصوص در مواقعی که پل پایه نداشته باشد و یا پایه های کوتاهی داشته باشد) می باشد.

لینک کمکی