فایل رایگان شناسايي رتبه بندي ترجيهات خريد سهامداران در خريد سهام عادي در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري چند معياره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي رتبه بندي ترجيهات خريد سهامداران در خريد سهام عادي در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري چند معياره) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیت عوامل مذکور از قبیل عوامل مالی درسطح شرکت، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل روانی بازار را مشخص کند. نتایج تکنیک تاپسیس حاکی از این امر بود که به عقیده سهامداران شاخصهایی همانند (اطمینان به داده های منتشر شده مالی شرکتها)، (اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته)، (پیگیری گزارش های فصلی و داده های منتشر شده از سوی شرکت ها)، (اخبار منتشرشده از مجامع شرکت ها) و (پیگیری اخبار سیاسی و تاثیر آن بر بازار سهام) از بیشترین اهمیت در شکل دهی تصمیم گیری آنان برخوردار است اما شاخصهایی همانند (توصیه دوستان و آشنایان)، (تاثیر تحولات سیاسی خارج بر شاخص های بورس) و (اطلاع از میانگین نرخ تورم و جریان آن) از کمترین اهمیت در این تصمیم گیری برخوردارند. همانگونه که مشاهده میگردد، سه عامل اول همگی در زمره عوامل مالی در سطح شرکت قرار دارند. برای کسب نتایج دقیق تر، پرسشنامه مقایسات زوجی نیز بین خبرگان بورس توزیع شد. بدین منظور در این تحقیق از نظرات 11 نفر از مدیران عالی و میانی شرکتهای کارگزاری بورس از جمله شرکت کارگزاری مفید، پارسیان، آریابورس، اعتماد سروش، آگاه و آپادانا استفاده نمودیم که بر اساس مقایسات زوجی، عوامل مالی در سطح شرکت، عوامل اقتصادی، سیاسی و عوامل روانی بازار به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که افشای اطلاعات مالی دارای تاثیرگذاری بالایی در تصمیم گیری خرید سهامداران است و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی در یک راستا قرار دارد و محققین در تحقیقات پیشین اثبات نموده اند که هر سه بعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه گذاران در بورس تاثیرگذار است، اگرچه سرمایه گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می دهند.

لینک کمکی