فایل رایگان شناسايي مکان و عمق ترک به روش معکوس با تحليل فرکانس هاي طبيعي سازه با استفاده از سيستم بهينه استنتاج تطبيقي عصبي- فازي ANFIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي مکان و عمق ترک به روش معکوس با تحليل فرکانس هاي طبيعي سازه با استفاده از سيستم بهينه استنتاج تطبيقي عصبي- فازي ANFIS :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

وجود ترک در سازه و رشد آن، باعث شکست ناگهانی و زود هنگام سازه می شود. شناسایی محل و عمق ترک یک امر مهم و ضروری جهت به تعویق انداختن رشد آن و در نتیجه جلوگیری از شکست سازه می باشد. در این پژوهش به شناسایی مکان و عمق ترک به روش معکوس با آنالیز فرکانس های طبیعی سازه دارای ترک با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی بهینه شده توسط الگوریتم خفاش و روش تجزیه مقادیر منفرد پرداخته شده است. به این ترتیب که ابتدا فرکانس های طبیعی اول تا چهارم سازه دارای ترک با استفاده از داده های مدل اجزای محدود در نرم افزار آباکوس محاسبه شده اند. سپس نتایج حاصل به عنوان ورودی سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی، برای مدل سازی و پیش بینی عمق و مکان ترک مورد استفاده قرار گرفته اند. از الگوریتم خفاش و روش تجزیه مقادیر منفرد به ترتیب برای بهینه سازی پارامترهای توابع عضویت سیستم عصبی- فازی و بهینه سازی پارامترهای توابع وزنی بخش تالی قواعد فازی سیستم عصبی- فازی استفاده شده است. در این پژوهش جهت ارزیابی و اعتبارسنجی روش بکار گرفته شده به تحلیل و شناسایی مکان و عمق ترک، در دو حالت مختلف که به ترتیب عبارتند از تیر یکسر گیردار حاوی یک ترک عرضی و تیر یکسر گیردار حاوی دو ترک عرضی، پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحلیل و مدل سازی جهت شناسایی مکان و عمق ترک در تیر دارای ترک عرضی حاکی از کارایی و دقت بالای روش موردنظر جهت شناسایی مکان و عمق ترک در سازه به روش معکوس می باشد.

لینک کمکی