فایل رایگان کاربرد روش هاي تصميم گيري چندمعياره در برنامه ريزي شهري و منطقه اي با تاکيد بر روش هاي TOPSISوAHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد روش هاي تصميم گيري چندمعياره در برنامه ريزي شهري و منطقه اي با تاکيد بر روش هاي TOPSISوAHP :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

تصمیم گیری شامل بیان درست اهداف، تعیین راه حل های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه حل ها و بالاخره انتخاب و اجرای آن می باشد.تصمیم گیری یکی از وظایف مهم مدیریت است. در بیشتر موارد تصمیم گیری ها وقتی مورد رضایت تصمیم گیرنده است که تصمیم گیری براساس چندین معیار که میتواند کمی یا کیفی باشد،مورد بررسی قرار گیرد. همین امر باعث شده تا محققین به روش های تصمیم گیری چند معیاره(MCDM)توجه کنند.در روش های تصمیم گیری چند معیاره، به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می شود این روش ها زمانی استفاده می شوند که معیار های متضاد، شرایط را برای انتخاب بهترین گزینه با مشکل مواجه کنند.هدف از این مقاله انتخاب بهترین مکان جهت اسکان در برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مقایسه نتایج بدست آمده با استفاده از دو روش AHP و TOPSIS می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهدکه با استفاده از این روش ها می توان مسائلی را که با گزینه ها یا راهکارهای متعددی سروکار دارندمورد تجزیه و تحلیل قرار داده و اولویت بندی گزینه ها را انجام داد. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد روش های تصمیم گیری چند معیاره با توجه به سادگی، انعطاف پذیری، به کارگیری معیارهای کیفی و کمی به طور همزمان و استفاده از چندین معیار سنجش به جای یک معیار سنجش می تواند در بررسی موضوعات مربوط به برنامه ریزی شهری و منطقه ای کاربرد مطلوبی داشته باشد.

لینک کمکی