فایل رایگان گزينش راهبرد مديريت دانش با استفاده از رويکردترکيبي تحليل سلسله مراتبي (AHP) وTOPSIS (مطالعه موردي سازمان آموزش و پرورش شهرکرمانشاه )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزينش راهبرد مديريت دانش با استفاده از رويکردترکيبي تحليل سلسله مراتبي (AHP) وTOPSIS (مطالعه موردي سازمان آموزش و پرورش شهرکرمانشاه ) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

دانش به عنوان منبعی راهبردی و کلیدی برای سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از این رو امروزه برای استفاده صحیح از این منبع پرارزش ،موضوع مدیریت دانش در دستور کار سازمان های پیشرو قرار گرفته است.مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان کمک می کند با نیروی اندک،قدرت عظیمی بسازد.مدیریت دانش شیوه جدید برای اداره سازمان و تسهیم منابع فکری و علمی آن است.در این فضا سازمان آموزش و پرورش نیازمند استفاده از دانش بوده ومستعد پیاده سازی برنامه های مرتبط با مدیریت دانش می باشد.هدف تحقیق حاضر گزینش راهبرد مدیریت دانش با استفاده از رویکرد AHP وTOPSIS جهت کاهش هزینه و زمان پیاده سازی یک سیستم موفق مدیریت دانش در سازمان ها باشد.تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری تحقیق را کارشناسان سازمان آموزش و پرورش تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد نمونه مشخص شده است.ابزار گرد آوری داده ها،پرسش نامه ای محقق ساخته بر اساس مبانی نظری تحقیق است که روایی محتوایی آن توسط استادان مجرب این حوزه و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ89/0 تایید گردید است.برای تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی شاخص های تاثیر گذاربر راهبرد مدیریت دانش از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و برای رتبه بندی راهبرد های مدیریت دانش از تکنیک TOPSIS استفاده شده است.عواملی که بر انتخاب راهبرد مدیریت دانش در سازمان تاثیر گذار هستند، شامل موارد:خلاقیت و نوآوری، اشتراک گذاری دانش، مشوق ها، زمان، هزینه، سوآوری، ارتباطلات، فرهنگ وافراد، پشتیبانی مدیریت عالی،دانش رقبا،ساختارسازمانی،فناوری واطلاعات می باشند،که شاخص فناوری واطلاعات بیش ترین تاثیر را بر انتخاب راهبرد مدیریت دانش را دارد و همچنین راهبرد سیستم محور در سازمان آموزش و پرورش شهر کرمانشاه بالاترین رتبه را دارد.

لینک کمکی