فایل رایگان اثر جهت گيري هاي راهبردي و نوآوري بر سودآوري از طريق رضايت مشتري و انطباق با بازار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر جهت گيري هاي راهبردي و نوآوري بر سودآوري از طريق رضايت مشتري و انطباق با بازار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

بررسی تاثیرجهت گیری های استراتزی بر نواوری و سود اوری سازمانی یکی از عوامل کلیدی موفقیت کسب کارهای امروزی محسوب می شود. نتایج مطالعات محققان قبلی نشان می دهد که مطالعه درباره اثرات جهت گیری های استراتژی بر نواوری بسیار اندک می باشد. بعلاوه؛ نتایج این تحقیقات نشان می دهد که اثر نواوری بر رضایت مشتری و سازگاری بازار ؛ رضایت مشتری و سازگاری بازار بر سود اوری بازار اندک می باشد . بنابر این ؛ هدف اصلی این مطالعه؛ تعیین جهت گیری های استراتژی بر نوآوری ؛ نواوری بر رضایت مشتری و سازگاری بازار و رضایت مشتری و سازگاری بازار بر سود اوری می باشد. جامعه آماری این مطالعه 100 شرکت برتر ایرانی در سال 1396 بودند. داده های این مطالعه توسط پرسشنامه و به روش سر شماری جمع آوری گردید . نرخ پاسخ دهی 88/74 درصد بود. نتایج از آزمون روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق نشان داد که این مقادیر درحد تعیین شده بودند. برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای اسمارت پی ال اس استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که مشتری گرایی؛ رقیب گرایی؛ تکنولوژی گرایی و درون گرایی بر نوآوری اثر مثبت دارد.بعلاوه ؛ نوآوری بر رضایت مشتری و سازگاری مشتری اثر مثبت دارد. همچنین ؛ رضایت مشتری و سازگاری بازار بر سود اوری اثر مثبت دارد. این مطالعه با سنجش جهت گیری های استراتژی بر نوآوری بازار ؛ نواوری بر رضایت مشتری بر سازگاری بازار و همچنین رضایت مشتری و سازگاری بازار بر سود اوری بازار توانست پنجره جدیدی بسوی محققان و درست اندرکاران برای بهبود عملکرد سازمانی بگشاید. بنابراین؛ نتایج این مطالعه می تواند برای مجامع علمی و دست اندرکاران مفید باشد .

لینک کمکی