فایل رایگان ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر در بهبود کيفيت آموزشي در آموزش عالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر در بهبود کيفيت آموزشي در آموزش عالي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه تکنولوژی، نقش اساسی در حوزه های گوناگون بازی می کند. یکی از حوزه ها، حوزه آموزش است. نتایج تحقیقات علمی نشان داده که حواس مختلف در یادگیری نقش یکسانی ندارند. مهمترین دلیل استفاده از تکنولوژی آموزشی، نیز همین است زیرا می تواند چند حس را با هم درگیر و تاثیر گذاری را بیشتر کند. تکنولوژی ها و وسایل کمک آموزشی از حیث اینکه تئوری و عمل را با هم ترکیب کرده، باعث ماندگاری یادگیری و تنوع بخشی در کلاس درس می شوند. واضح است که یکی از مهمترین وظایف برنامه ریزان آموزشی کمک به کاربرد هر چه بیشتر و بهتر پیشرفت های تکنولوژی جهت ارتقاء سطح کیفی آموزش است. در این تحقیق تاثیر استفاده از تکنولوژی ها و مهارت های رایانه ای در ارتقاء یادگیری دانشجویان و بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده از لحاظ هدف تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه به صورت پرسشنامه جمع آوری شده است. روش ارائه شده بر مبنای تکنیک های داده کاوی و مدل های دسته بندی است و به دنبال تحلیل روابط ضمنی عوامل توانمندسازی به منظور به کارگیری آن به عنوان چارچوبی برای مدیریت و بهبود کیفیت در آموزش عالی است.

لینک کمکی