فایل رایگان استفاده از سي – مينز فازي جهت خوشه بندي خودکار داده ها براي الگوريتم ژنتيک چند هدفه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استفاده از سي – مينز فازي جهت خوشه بندي خودکار داده ها براي الگوريتم ژنتيک چند هدفه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

اشیاء در یک خوشه دارای ویژگی ها و مشخصه های یکسان بوده و با اشیاء موجود در خوشه دیگر متفاوت می باشند. این مقاله یک رویکرد تکاملی چند هدفه به منظور بهینه سازی خوشه بندی داده ها بدون نیاز به هیچ تعداد خوشه ای ، ارایه می کند. روش خوشه بندی خوشه های فازی را در نظر می گیرند که ارتباط داده ها با درجه های عضویت شامل اطلاعات بیشتری از خوشه های سخت می باشد. در رویکرد پیشنهادی در این مقاله، از فازی بودن به منظور در نظر گرفتن ساختار خوشه ها از طریق بهینه سازی همزمان استفاده شده است.بنابراین، هدف نهایی خوشه بندی داده ها دستیابی طبقه بندی غیرنظارتی داده های پیچیده است که بدون هیچ دانش قبلی این کار را انجام می دهد. در نهایت این الگوریتم چند هدفه متوسط برازندگی موجودات در طول تکامل و برازندگی بهترین موجود در طول تکامل را نشان می دهد.

لینک کمکی