فایل رایگان الگوريتم انتخاب ماشين مجازي براي دو هدف انرژي-آگاه و کاهش نقض SLA در مراکز داده ابر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان الگوريتم انتخاب ماشين مجازي براي دو هدف انرژي-آگاه و کاهش نقض SLA در مراکز داده ابر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در سال های اخیر مسئله مدیریت مصرف انرژی در مراکز داده اهمیت پیدا کرده است. به منظور کاهش مصرف انرژی و نقض SLA، یک الگوریتم انتخاب مجازی ماشین با نام الگوریتم انرژی آگاه با تطبیق سه حدآستانه ارائه شده که از اطلاعات منابع استفاده شده توسط ماشین های مجازی استفاده می کند. میزبان مرکز داده در الگوریتم پیشنهادی با توجه به بارگذاری دستی به چهار طبقه تقسیم می شود: میزبان با بار کم، میزبان با بار سبک، میزبان با بار متوسط و میزبان با بار سنگین. در اینجا مهاجرت ماشین های مجازی روی میزبان ها با بار کم یا زیاد به میزبان ها با بار سبک مدیریت انجام می شود، در حالیکه ماشین های مجازی در میزبان هایی با بار سبک و متوسط بدون تغییر باقی می مانند. سپس، دو الگوریتم با تطبیق سه حدآستانه و سه نوع سیاست انتخاب ماشین مجازی پیشنهاد شده است. در نهایت، عملکرد الگوریتم پیشنهادی با CloudSim و با استفاده از حجم کار واقعی بررسی می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی به طور موثر مصرف انرژی و نقض SLA را کاهش می دهد.

لینک کمکی