فایل رایگان بررسي اثرات امنيت و حفظ حريم خصوصي، ادراک ريسک و اعتماد و قابل استفاده بودن وب سايت بر پذيرش بانکداري اينترنتي - مطالعه موردي : مشتريان شعبه هاي منتخب بانک دي در شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرات امنيت و حفظ حريم خصوصي، ادراک ريسک و اعتماد و قابل استفاده بودن وب سايت بر پذيرش بانکداري اينترنتي - مطالعه موردي : مشتريان شعبه هاي منتخب بانک دي در شهر تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

گسترش و رشد فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی آثار و تبعات مثبتی در عرصه های مختلف علمی،اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است. بانکداری اینترنتی نوع خاصی از بانکداری است که جهت ارائه سرویس به مشتریان از اینترنت استفاده می شود . نتایج تحققیات محققان قبلی نشان می دهد که مطالعات اندکی در باره تاثیر عوامل تاثیر گذار بر بانکداری اینترنتی مانند امنیت و حریم خصوصی؛ اعتماد و ریسک استنباط شده و قابلیت استفاده از وب سایت بر پذیرش بانکداری اینترنتی انجام شده است . بنابراین ، هدف اصلی این مطالعه تعیین تاثیر امنیت و حریم خصوصی؛ اعتماد و ریسک درک شده و قابلیت استفاده از وب سایت بر پذیرش بانکداری اینترنتی می باشد . جامعه اماری این مطالعه مشتریان شعب منتخب بانک دی در شهر تهران بودند.داده ها توسط پرسشنامه و به روش اسان و در دسترس از شعبه های منتخب جمع اوری شد. نرخ پاسخ دهی 28/72 % بود. برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و اس پی اس اس استفاده شد. نتایج نشان داد که پایایی و روایی پرسشنامه تحقیق درحد تعیین شده بودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد امنیت و حریم خصوصی ، اعتماد درک شده شده از وب سایت بانک دی ، ریسک ادراک شده از وب سایت بانک دی بر پذیرش و قابلیت استفاده از وب سایت بانک دی بر پذیرش بانک داری اینترنتی این بانک تاثیر مثبت و معنی دار دارد .این مطالعه با سنجش تاثیر امنیت و حریم خصوصی؛ اعتماد و ریسک درک شده و قابلیت استفاده از وب سایت بر پذیرش بانکداری اینترنتی توانست پنجره جدیدی بسوی محققان و درست اندرکاران برای تعیین عوامل تاثیر گذار بر بانکداری اینترنتی در ایران بگشاید. بنابراین، نتایج این مطالعه می تواند برای مجامع علمی و دست اندرکاران مفید باشد.

لینک کمکی