فایل رایگان بررسي جانشاني نانواکسيد مس به جاي اکسيد مس برروي ساختار کريستالي و خواص ابررسانايي ترکيب?Y1-xErxCu3O7-?

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي جانشاني نانواکسيد مس به جاي اکسيد مس برروي ساختار کريستالي و خواص ابررسانايي ترکيب?Y1-xErxCu3O7-? :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این کار تحقیقی، نمونه های ترکیبات پایه ایتریم با فرمول کلی Y1-xErxCu3O7- با جانشینی ماده اکسیدمس نانو به روش حالت جامد ساخته شدند. اثر جانشین اکسید مس نانو در خواص ساختاری و ابررسانایی نمونه ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت برای تعیین فازهای تشکیل شده آزمایش XRD برروی نمونه ها انجام شد. اثر جانشینی نانو اکسید مس در خواص ساختاری و ابررسانایی نمونه های ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از پراش اشعه ایکس مشخص گردید که در تمامی نمونه ها فاز Y123 نمونه ها کاهش چندانی نیافته است. از نمودار مقاومت بر حسب دما دیده شد که نمونه 0.05 دارای دمای بحرانی در حدود 92 درجه کلوین است که نسبت به نمونه خالص 2 درجه افزایش دما داشته است.

لینک کمکی