فایل رایگان بررسي خواص مغناطيسي –ميخکوبي شار و خط برگشت ناپذيردرترکيب y1Ba2cu3O7-?

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي خواص مغناطيسي –ميخکوبي شار و خط برگشت ناپذيردرترکيب y1Ba2cu3O7-? :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این کار تحقیقی، نمونه ی y1Ba2cu3O7- به روش حالت جامد ساخته شدند. در ترکیب YBCO ساختار و دمای بحرانی وخط برگشت ناپذیر وچگالی جریان بحرانی ونیروی میخکوبش شارمورد بررسی قرار گرفت .همچنین مغناطش را به صورت تابعی از دما (M-T) حلقه های مغناطیسی (M-H) را در دمای 10K و 20K و 30K و 40K و 50K و 60K اندازه گیری کردیم.

لینک کمکی