فایل رایگان بررسي عوامل موثر سرمايه اجتماعي بر رفتارهاي زيست محيطي (مطالعه موردي: استان البرز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر سرمايه اجتماعي بر رفتارهاي زيست محيطي (مطالعه موردي: استان البرز) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه می گردد. از جمله مواردی که سرمایه اجتماعی می تواند موثر باشد بهبود رفتارهای زیست محیطی است، رفتار زیست محیطی، رفتار مثبت در برابر محیط زیست است که در آن کنشگر اگر از محیط زیست حفاظت نمی کند حداقل به آن آسیبی نمی رساند. تبیین رفتارهای افراد در قبال محیط زیست یکی از مسائل مهم در جامعه شناسی زیست محیطی است. بر همین اساس هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی بود که به صورت موردی در استان البرز مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر گردآوری داده ها به صورت پیمایشی و از لحاظ تحلیل از نوع توصیفی-همبستگی بود. که در آن به بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی پرداخته می شود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و SMART.PLS3 بهره گرفته شد. نتایج آزمون های همبستگی نشان داد که بین سرمایه اجتماعی در بعد ساختاری و شناختی با ابعاد رفتارهای زیست محیطی؛ فردی، اجتماعی-سیاسی و موقعیتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها در بخش مدل سازی معادلات ساختاری حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی می تواند تغییرات رفتارهای زیست محیطی در بعد عوامل فردی، اجتماعی و موقعیتی را به ترتیب به میزان 0/82 و 0/69 و 0/76 درصد را پیش بینی نماید.

لینک کمکی