فایل رایگان تاثير مالکيت مديريتي بر رابطه بين ضعف کنترلهاي داخلي و حق الزحمه حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مالکيت مديريتي بر رابطه بين ضعف کنترلهاي داخلي و حق الزحمه حسابرسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط ضعف کنترلهای داخلی و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر مالکیت مدیریتی است. در این پژوهش برای اندازه گیری حق الزحمه حسابرسی از لگاریتم طبیعی حقالزحمه افشا شده در صورتهای مالی استفاده شد. برای اندازه گیری ضعف کنترلهای داخلی از اطلاعات گزارش حسابرس استفاده گردید و همچنین برای اندازه گیری مالکیت مدیریتی از مجموع سهام نگهداری شده توسط اعضای هیات مدیره اندازه گیری شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی علی پس رویدادی میباشد. جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 63 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سالهای 1390 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج نشان میدهد که بین ضعف کنترلهای داخلی و حقالزحمه حسابرسی ارتباط وجود ندارد. اما مالکیت مدیریتی بر رابطه بین ضعف کنترلهای داخلی و حق الزحمه حسابرسی تاثیر معکوس و معنی داری دارد.

لینک کمکی