فایل رایگان جريانات نقدي آزاد، توانايي مديران و عملکرد شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جريانات نقدي آزاد، توانايي مديران و عملکرد شرکت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به بررسی فایل رایگان جريانات نقدي آزاد، توانايي مديران و عملکرد شرکت پرداخته شده است. در این راستا 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 6 ساله بین سال های 1391 الی 1396 (در مجموع 900 سال-شرکت) مورد تحلیل قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی و نرم افزار Evwies8 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد جریانات نقدی آزاد شرکت بر رشد درآمدی شرکت تاثیر می گذارد. اما دوران تصدی بلندمدت مدیر(نشان از توانایی بالای مدیر) اثر تعدیل گر بر ارتباط بین جریانات نقدی آزاد و رشد درآمدی شرکت ندارد.

لینک کمکی