فایل رایگان دارايي هاي نامشهود و هزينه حسابرسي مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دارايي هاي نامشهود و هزينه حسابرسي مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی دارایی های نامشهود و هزینه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری شامل 99 شرکت در دوره زمانی 1391 -1396 است. نتایج حاکی از آن است که ضرایب مربوط به متغیرهای دارایی های کل شرکت، بازده دارایی، متغیر دارایی های نامشهود شرکت، متغیر سود و زیان شرکت، متغیر صورت های مالی تجدید ارائه شده و متغیر دارایی های جاری و غیر جاری بر هزینه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس در سطح اطمینان %95 معنی دار می باشند، لذا وجود ارتباط بین دارایی های نامشهود با هزینه حسابرسی شرکت پذیرش می شود.

لینک کمکی