فایل رایگان نقش اثربخشي عملکرد حسابرسي داخلي و اجراي استانداردهاي حسابداري دولتي تعهدي درکيفيت گزارشگري مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش اثربخشي عملکرد حسابرسي داخلي و اجراي استانداردهاي حسابداري دولتي تعهدي درکيفيت گزارشگري مالي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، تعیین نقش اثربخشی عملکرد حسابرسی داخلی و اجرای استانداردهای حسابداری دولتی تعهدی در کیفیت گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری متشکل از مدیران ، معاونین، کارشناسان و کارکنان بخش مالی حسابداری سازمان های دولتی شهر تبریز است که در مجموع 1375 نفر را شامل می شود. بر اساس جدول مورگان، نمونه آماری سازمان های منتخب پژوهش را، 293 نفر از کارکنان تشکیل داد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی ساده بود. به منظور گرداوری داده ها ازابزار پرسشنامه استاندارد (Gamayuni,2018) استفاده شده است که روایی آن توسط اساتید و خبرگان اهل فن شامل 12 نفر مورد تایید قرار گرفته است همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول کرونباخ محاسبه گردیده است. . به منظور تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS SMART بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثربخشی عملکرد حسابرسی داخلی در کیفیت گزارشگری مالی سازمان های دولتی شهر تبریز نقش دارد. همچنین از سوی دیگر نیز، اجرای استانداردهای حسابداری دولتی تعهدی درکیفیت گزارشگری مالی سازمان های دولتی شهر تبریز نقش دارد.

لینک کمکی