فایل رایگان ارزيابي تاثير جانمايي انواع مختلف ميراگرها بر رفتار لرزه اي قابهاي فولادي با استفاده از روش تحليل تاريخچه زماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثير جانمايي انواع مختلف ميراگرها بر رفتار لرزه اي قابهاي فولادي با استفاده از روش تحليل تاريخچه زماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی اثر جانمایی انواع مختلف میراگرها بر رفتار لرزه ای قابهای فولادی خمشی پرداخته شده است. برای این منظور، ترکیبی از میراگرهای اصطکاکی و ویسکوالاستیک در یک قاب خمشی فولادی جایگذاری شده و اثر استفاده از میراگرها بر رفتار سازه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور جانمایی میراگرهای بکار رفته با جانماییهای مختلف در قاب مدلسازی شده و سپس قاب مذکور تحت شتابنگاشتهای مختلف قرار گرفته و با روش تاریخچه زمانی و با استفاده از نرم افزار SAP2000 تحلیل شده است. نتایج بدست آمده از این مقاله نشان داده است که وجود میراگر در کل زمان تحلیل تاریخچه زمانی هم از نظر زمان رخ دادن و هم از نظر اندازه بر تغییرمکان بام تاثیر چشمگیری میگذارد. این در حالی است که میراگر ویسکوالاستیک در این بین تاثیری به مراتب بیشتر از میراگر اصطکاکی میگذارد . همچنین وجود میراگر در برخی از زمانها بر نیروی برش پایهای که از تحلیل تاریخچه زمانی بدست میآید اثر میگذارد و در برخی از زمانها نیز اثری نمیگذارد. همچنین میراگر ویسکوالاستیک سبب کاهش لنگر واژگونی در هر دو جهت میشود،اما میراگر اصطکاکی تنها لنگر واژگونی در راستای میراگر را کاهش میدهد. به عنوان یک نتیجه کلی، میتوان گفت که از میان تمام آرایشهای مختلف، حالتی که در آن میراگر ویسکوالاستیک به تنهایی بهکار رفته، موثرترین آرایش میباشد و ترکیب میراگر اصطکاکی و ویسکوالاستیک سبب بروز نتایج متفاوتی نمیشود.

لینک کمکی