فایل رایگان ارزيابي سطح ايمني کارگاه هاي راهسازي معابر شهري (مطالعه موردي: شهر يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي سطح ايمني کارگاه هاي راهسازي معابر شهري (مطالعه موردي: شهر يزد) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

ایمنی کارگاه های راه سازی معابر درون شهری و برون شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا محققین زیادی در تلاش برای کاهش اثرات زیانبار سوانح در محدوده این کارگاه ها شده اند. این سوانح عمومامرتبط با شرایط حاکم بر درون کارگاه ها است. هدف از این مقاله بررسی اهمیت معیارها و زیرمعیارهای تاثیرگذار در ایمنی معابر درونشهری استان یزد بعنوان یک مطالعه موردی است. در این راستا براساس تحقیقات به عمل آمده تعداد 7 معیار در قالب 24 زیرمعیار (مشتمل بر 67 فاکتور) براساس بررسی دقیق تحقیقات گذشته شناسایی شد. در ادامه با تعریف یک پرسشنامه به منظور بررسی زوج فاکتورهای مربوط به هریک از زیرمعیارها، سعی شد تا اهمیت نسبی آنها نسبت به یکدیگر شناسایی گردد. پرسش شدگان شامل 16 نفر از خبرگان امر مدیریت ایمنی کارگاه های شهری و تماما دارای جنسیت مرد با رده سنی 25 الی 45 سال با تحصیلات عمده کارشناسی ارشد بودند. نتایج بررسی میزان تاثیر فاکتورها بیانگر نزدیک بودن میزان اهمیت فاکتورها در مدیریت ایمنی کارگاه ها بود. هرچند فاکتور نحوه حمل و جابهجایی مواد و مصالح با 1/213 درصد تاثیر بیشترین وفاکتور وجود دفتری جهت ثبت حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی با 0/84 درصد تاثیر کمترین میزان اهمیت در مدیریت ایمنی کارگاه های راهسازی معابر درونشهری را داشته است. همچنین بررسی میزان اهمیت معیارها و اویتبندی آنها بیانگر اولویت اول معیار ساختار واحد ایمنی با 31/1 درصد تاثیر و کم اهمیت بودن معیار نظارت، کنترل و گزارشگیری با 6/5 درصد تاثیر به عقیده کارشناسان بوده است.

لینک کمکی