فایل رایگان برنامه ريزي توسعه توليد و شبکه انتقال انرژي الکتريکي با در نظر گرفتن عدم قطعيت و برنامه پاسخگويي بار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برنامه ريزي توسعه توليد و شبکه انتقال انرژي الکتريکي با در نظر گرفتن عدم قطعيت و برنامه پاسخگويي بار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این مقاله به مدلسازی توسعه همزمان شبکه انتقال و تولید در محیط تجدید ساختار یافته می پردازد. هدف در مدل مطرح شده حداکثر سازی رفاه اجتماعی می باشد. تابع رفاه اجتماعی شامل سود تولید کنندگان و مصرف کنندگان است. در مسئله برنامه ریزی شبکه قدرت هدف تامین نیاز مصرف کنندگان بوده و در مدلهای سنتی تامین پیک بار هدف برنامه ریزی توسعه شبکه می باشد. در این مقاله با توجه به سناریوبندی بار و میزان متفاوت بار در ساعات مختلف، از روش پاسخگویی بار جهت تعدیل بار استفاده شده است. همچنین در نظر گرفتن عدم قطعیت در بارهای آتی نیز یکی از ملزومات مسئله می باشد. در این پژوهش از مدلسازی روش مجزای سریع در محیط نرم افزار گمز برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال و تولید در محیطهای تجدید ساختار استفاده شده است. با استفاده از این مدل در محیط تجدید ساختار میتوان به سه سوال کی، کجا و چند خط انتقال بصورت بهینه پاسخ داد

لینک کمکی