فایل رایگان مقايسه دو روش رامال او مرتاگ در تعيين ميزان آلترامتريک بودن داده ها و معرفي يک شاخص جديد براي اندازه گيري ميزان آلترامتريسيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه دو روش رامال او مرتاگ در تعيين ميزان آلترامتريک بودن داده ها و معرفي يک شاخص جديد براي اندازه گيري ميزان آلترامتريسيتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

میزان آلترامتریسیتی داده در سرعت اجرای عملیات جستجو تاثیر بسیاری دارد و در داده هایی با آلترامتریسیتی بالا جستجو با سرعت بیشتری صورت می گیرد و حتی گاهی تا مرتبه زمانی عدد ثابت (1)O کاهش می یابد. در این مقاله ما دو روش اندازه گیری میزان آلترامتریسیتی رامال و مرتاگ که تعداد مثلث های متساوی الساقین و متساوی الاضلاع در یک فضا را می شمارد مقایسه می کنیم و نشان میدهیم که این دو روش با یکدیگر همسو (در یک جهت) هستند. همچنین رابطه ی بین تعداد خوشه ها و میزان آلترامتریسیتی داده را پیدا کرده و نشان میدهیم با افزایش تعداد خوشه ها میزان آلترامتریسیتی داده کاهش می یابد. سپس رابطه میزان آلترامتریک بودن داده و نرم کوواریانس داده بررسی کرده و نشان می دهیم که بایکدیگر رابطه مستقیم دارند. در پایان یک قضیه مهم را بیان و اثبات و بر اساس آن یک مقیاس جدید اندازه گیری آلترامتریسیتی را معرفی و بررسی می کنیم.

لینک کمکی