فایل رایگان انتخاب تامين کنندگان با استفاده ازAHPفازي (مطالعه موردي:شرکت کاشي بيستون)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان انتخاب تامين کنندگان با استفاده ازAHPفازي (مطالعه موردي:شرکت کاشي بيستون) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه از مهم ترین تصمیم گیری های هر واحد صنعتی می باشد. انتخاب تامین کنندگان با در نظر گرفتن شاخص های تاثیر گذاری همچون هزینه،زمانبندی،کیفیت،کمیت و...صورت میگیرد. انتخاب درست تامین کنندگان موجب کاهش هزینه ها افزایش کیفیت و افزایش رضایت مشتری و جلب مشتریان بالقوه و همچنین افزایش سود آوری سیستم میشود.در این تحقیق با در نظر گرفتن 9شتخص ریسک زنجیره تامین شامل:کیفیت محصول،زمان تحویل به موقع،سابقه عملکردی تامین کنندگان ریسک در عرضه،ریسک در تقاضا،ریسک در خط تولید،ریسک در حمل و نقل،ریسک مربوط به اطلاعات و ریسک مرتبط با محیط زیست صورت پذیرفت.در تجزیه و تحلیل داده ها برای وزندهی برای رتبه بندی گزینه ها از AHPفازی استفاده شده است یافته های اینتحقیق نشان داد که برای تامین کنندگان مواد اولیه سرامیک کیفیت محصول مولفه ای مهم است.

لینک کمکی