فایل رایگان شناسايي رفتار مکانيکي غير خطي ميکرو اسپيکر با استفاده از پاسخ الکتريکي شبه خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي رفتار مکانيکي غير خطي ميکرو اسپيکر با استفاده از پاسخ الکتريکي شبه خطي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این مقاله شناسایی مدل غیر خطی میکرو اسپیکر با استفاده از اندازه گیری کاملا الکتریکی و اجتناب از هرگونه اندازه گیری صریح ارتعاشی مورد برر سی قرار گرفته ا ست. در این مقاله نشان داده شده که یک مدل دینامیکی از میکرو ا سپیکر که تحت تاثیر دمپینگ غیر خطی قرار دارد را می توان با اندازه گیری پا سخ بین ولتاژ ورودی و اندازه گیری جریان داخل سیم پیچ شنا سایی کرد. در قسمت اول یک مدل تحلیلی شبه خطی از میکرو اسپیکر استخراج شده و سپس با استفاده از یک روش بهینه سازی برای شناسایی یک تابع چند جمله ای که رفتار مکانیکی میکرو اسپیکر را توصیف می کند استفاده شده است و سپس نتایج تحلیلی با نتایج عددی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.

لینک کمکی