فایل رایگان فراموشي سازماني هدفمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فراموشي سازماني هدفمند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

همان طور که یادگیری در سازمان ها بیشتر می شود و سیستم های حافظه در سازمان ها در به خاطرسپردن و حفظ دانش ، کارآمدتر می شوند، چالش ها و موانع بیشتری در اداره کردن دانش پدید می آیند .مدیریت دانش سبب بهبود و تسهیل در گردآوری و نگهداری دانش می شود هدف این مقاله تبیین و توضیح فراموشی سازمانی و هدفمندی این موضوع و همچنین بررسی روابط بین آنهاست. در این راستا، در ابتدا به تشریح و معرفی ابعاد فراموشی سازمانی ،نقش آن در سازمان ها و هدفمندی آن پرداخته شده است و در ادامه با توجه به مرور پیشینه و ادبیات موضوع به ارایه نتیجه مناسب و بررسی صورت گرفته است.

لینک کمکی