فایل رایگان بررسي تطبيقي بام سبز در اقليم معتدل و مرطوب با رويکرد کاهش انرژي وآلودگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تطبيقي بام سبز در اقليم معتدل و مرطوب با رويکرد کاهش انرژي وآلودگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تغییر سبک زندگی، کمبود زمین در شهرها و افزایش میزان بلندمرتبه سازی مواردی هستند که در معماری دنیای امروز نمیتوان از آنها چشم پوشیکرد لیکن این عوامل نباید ارزش سبزینگی در پایداری محی زیست را به خطر اندازد. یکی از راهکارهای معماران برای بازگشت به زندگی مطلوب با توجه به شرای امروز بام سبز است که استفاده از آن میتواند در همسازی با محی طبیعی، کاهش مصرف انرژی و افزایش خاک و سبزینگی موثر باشد. اقلیم مورد نظر مطالعه معتدل و مرطوب است که مهمترین عوامل تاثیرگذار آن بر معماری رطوبت بالای هوا و بارندگی است . در این نوشتار چند شهر از نقاط مختلف جهان براساس شباهت در مهمترین معیارهای اقلیمی مانند دما، رطوبت و بارندگی انتخاب شده و نحوهی استفاده از بام سبز در آنها مورد بررسی قرارگرفته است. ازطریق روش تجزیه و تحلیل و بررسی تطبیقی و قیاسی نمونه ها روش طراحی بام سبز با استان مازندارن تطبیق داده شده تا بتوانیم از دستاوردهای بدست آمده در مازندران برای کاهش انرژی بهره مند شویم. براساس نتایج بدست آمده با تطبیق روشهای طراحی بام سبز در نمونههای مشابه با مازندران میتوان از بام سبز به عنوان یکی از راههای کاهش انرژی در معماری استفاده کرد.

لینک کمکی