فایل رایگان بررسي تاثير غيريکنواختي جريان هاي بحراني آرايه پيوند هاي جوزفسون بر کارکرد تقويت کننده هاي پارامتري جوزفسون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير غيريکنواختي جريان هاي بحراني آرايه پيوند هاي جوزفسون بر کارکرد تقويت کننده هاي پارامتري جوزفسون :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

محاسبات کوانتومی یکی از حوزه های نوین و به سرعت در حال ر شد در جهان امروز ا ست. بیت های کوانتومی قلب این محا سبات محسوب می شوند و یکی از پرکاربرد ترین و یکی از عملی ترین انواع آن ها، بیت های کوانتومی ابرر سانایی می با شد. پیوند های جوزف سون هم در ساخت بیت های کوانتومی و هم در مدار های پردازش و خوانش آن ها کاربرد دارند. یکی از اجزای اصلی این مدار های خوانش تقویت کننده های پارامتری جوزفسون هستند که از خواص غیرخطی پیوند های جوزفسون برای تقویت سیگنال های مایکروویو این مدارات ا ستفاده می کنند. تقویت کننده های پارامتری جوزفسون معمولا به شکل خطوط انتقالی هستند که به صورت آرایه ای از پیوند های جوزفسون طراحی شده اند. یکی از انواع آرایه پیوند های جوزفسون که به ندرت در این خطوط مورد استفاده قرار گرفته اند، پیوند های جوزف سون لبه پله ای دما ی بالا ه ستند. این آرایه ها به علت نوع فرایند ساخت دارای انحراف معیار بالایی در عرض پیوند ها و در نتیجه جریان بحرانی پیوند ها هستند و تا به حال تاثیر این انحراف در کیفیت تقویت کنندگی پارامتری توسط خطوط متشکل از آن ها مطالعه نشده است. در این مقاله سعی کرده ایم مطالعه ای را بر روی این اثر غیرخطی در آرایه های پیوند های جوزفسون لبه پله ای دمای بالا انجام دهیم. این مطالعه از نوع تحلیل آماری بوده است و نتایج برای آرایه های جوزفسون دمای بالا و دمای پایین ارائه و با هم مقایسه شده اند.

لینک کمکی