فایل رایگان مدلسازي و طراحي ليزرهاي آبشاري مادون قرمز فوق پهن باند براي کاربردهاي پردازش تمام نوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدلسازي و طراحي ليزرهاي آبشاري مادون قرمز فوق پهن باند براي کاربردهاي پردازش تمام نوري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

لیزرهای آبشاری کوانتومی پهن باند میتوانند گستره وسیع طول موجی تا بیش از 5 میکرومتر را شامل شده و در کاربردهای متنوعی مانندطیف سنجی و نیز استفاده به عنوان منابع نوری در کاربردهای نیازمند پهنای باند وسیع مورد استفاده قرار میگیرند. در این مقاله به منظور استفاده از پهنای باند و سیع این لیزرها، ساختار یک لیزر آب شاری کوانتومی باند و سیع مدل سازی شده و محدوده طیفی آن محا سبه شده ا ست. برر سی پهنای باند نشان میدهد افزایش جریان باعث افزایش پهنای باند از0/4 GHz به حدود 1/7 GHz میشود.

لینک کمکی