فایل رایگان روند تکامل شبکه هاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روند تکامل شبکه هاي مجازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

بحث شبکه های مجازی و بیان تاریخچه کوتاه آنها بدون رعایت ترتیب علمی و منطقی ممکن است مسیر مطالعاتی را به سمت سوی گمراه کننده و مسائل فنی حاکم بر این جوامع بکشاند . از همین رو سعی می کنیم ضمن دوری مختصر از ذکر مصادیق فراوان و پیچیدگی های فنی، ابتدا مبانی و چرایی تشکیل این جوامع را تبیین نمایم گسترش استفاده از اینترنت درتمامی جنبه های زندگی بشر،برهیچ کس پوشیده نیست.جاذبه اینترنت موجب شده بسیاری ازنوجوانان وجوانان برای تعاملات خوداز فضای مجازی واینترنت استفاده کنند.باتوجه کارکردهای مثبت ومنفی اینترنت وفضای مجازی،نحوه استفاده نوجوانان از اینترنت به دلیل قرار گرفتن درمهم ترین دوره زندگی شان و بروز تغییرات درتمامی جنبه ها وشکل گیری هویت شان وتاثیرآن برسلامت روانی واجتماعی نوجوانان بسیار حایز اهمیت است. از این رو برای استفاده درست از فضای مجازی بهتر است تاریخچه آن را بدانیم.

لینک کمکی