فایل رایگان شبيه سازي بهينه انتقال حرارت در صفحات کامپوزيتي با استفاده از نرم افزار متلب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي بهينه انتقال حرارت در صفحات کامپوزيتي با استفاده از نرم افزار متلب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

به منظور گرم کردن، خنککاری یا کنترل انتقال حرارت در صفحات عایق، در یک شرایط بارگذاری مشخص، جهت ایجاد یکنواختی در توزیع دما و کنترل دمای بیشینه میتوان از کامپوزیتسازی مواد با رسانایی حرارتی باال و توزیع مناسب درون زمینه عایق استفاده کرد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه روشی جهت توزیع بهینه فاز رسانا درون یک صفحه عایق تحت یک شرایط بارگذاری مشخص حرارتی است. برای این منظور از روش بهینه سازی توپولوژی برای مشخص کردن توزیع بهینه ماده رسانا در زمینه استفاده گردید. این روش به وسیله نرم افزار متلب1 به منظور دستیابی به طراحی بهینه فاز هادی، پیاده،سازی شد و همچنین، اثر بیشینه تعداد تکرار بر روی طراحی و تابع هدف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که فاز هادی به صورت مویرگی در اکثر قسمتهای نمونه عایق پخش شده است. در نواحی نزدیک منبع حرارتی به دلیل شار حرارتی بیشتر ضخامت فاز هادی بیشتر از قسمتهای دیگر نمونه است.

لینک کمکی