فایل رایگان بررسي پايداري ابعادي پانل هاي خرده چوب ساخته شده از ذرات صنوبر-پلي اتيلن به همراه جفت کننده سيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي پايداري ابعادي پانل هاي خرده چوب ساخته شده از ذرات صنوبر-پلي اتيلن به همراه جفت کننده سيلان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر استفاده از جفت کننده سیلان بر خواص فیزیکی تخته خرده چوب همسان ساخته شده از مخلوط خرده چوب صنوبر با پلی اتیلن بازیافتی بررسی شد. جفت کننده سیلان درسطح 7 درصد وزن پلی اتیلن ضایعاتی مصرفی و پلی اتیلن ضایعاتی در دو سطح 5 و 10 درصد انتخاب گردید. از چسب فنل فرمالدهید به مقدار 10 درصد وزن خشک خرده چوب صنوبر پلی اتیلن به مقدار ثابت برای تمام تیمارها استفاده شد. خواص فیزیکی تخته ها شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب کلیه داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مصرف پلی اتیلن بازیافتی به همراه جفت کننده سیلان مقدار جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته ها بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب در تیماری که در آنها از جفت کننده سیلان استفاده شد، کاهش یافت.

لینک کمکی