فایل رایگان بررسي خواص فيزيکي و مقاومت چسبندگي داخلي تخته فيبر نيمه سنگين از چوب اکاليپتوس کامادولنسيس در دوره بهره برداري کوتاه مدت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي خواص فيزيکي و مقاومت چسبندگي داخلي تخته فيبر نيمه سنگين از چوب اکاليپتوس کامادولنسيس در دوره بهره برداري کوتاه مدت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این تحقیق با استفاده از چوب درختان اکالیپتوس کامادولنسیس (E.camadulensis) 5 ساله در سه زمان بخارزنی (5، 10 و 15 دقیقه)، دو زمان پرس (4 و 5 دقیقه) و دو سطح رزین (9 و 11 درصد) نسبت به ساخت تخته فیبر نیمه سنگین اقدام شد. طول و قطر الیاف، دانسیته بحرانی چوب این گونه به ترتیب 850، 23/16 میکرون و 59/0 گرم بر سانتیمتر مکعب تعیین شدند. مقاومت چسبندگی داخلی و مقدار واکشیدگی ضخامت تخته ها پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری بر طبق استاندارد EN تعیین شدند. به طورکلی افزایش زمان بخارزنی سبب کاهش مقاومت چسبندگی داخلی تخته فیبرها شده است. همچنین با افزایش زمان بخارزنی مقدار واکشیدگی ضخامت تخته ها نیز کاهش یافته است و حداقل این ویژگی در زمان بخارزنی 15 دقیقه به دست آمد. این امر ناشی از کاهش خواص آبدوستی الیاف بوده است. اثر زمان پرس بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبرها معنی دار نبود. افزایش مصرف چسب سبب بهبود ویژگی های فیزیکی و چسبندگی داخلی تخته فیبرها شده است. مقدار واکشیدگی ضخامت تخته های ساخته شده در این شرایط از حد استاندارد بیشتر بود و علت این امر عدم استفاده از پارافین بود.

لینک کمکی