فایل رایگان رابطه بين خواص فيزيکي و بيومتري با خواص مکانيکي چوب ممرز] مطالعه موردي، رويشگاه ماشلک نوشهر [

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين خواص فيزيکي و بيومتري با خواص مکانيکي چوب ممرز] مطالعه موردي، رويشگاه ماشلک نوشهر [ :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین خواص فیزیکی، بیومتری با خواص مکانیکی چوب ممرز (Carpinus betulus) انجام گرفت. بدین منظور 9 درخت در 3 کلاسه ارتفاعی 400، 800 و 1100 متری از سطح دریا از طرح جنگلداری ماشلک نوشهر انتخاب گردید. 81 نمونه کاملا سالم به ابعاد 41×5/2×5/2 سانتی متر از چوب بالغ گرده بینه های بریده شده در ارتفاع برابر سینه، تهیه و در شرایط رطوبت متعادل و میانگین دمای 3 20 درجه سانتی گراد قرار داده شد. بعد از 3 هفته متعادل سازی، ابتدا خواص فیزیکی شامل دانسیته خشک و بحرانی و سپس خواص بیومتری اندازه گیری گردید. در انتها خواص مکانیکی شامل مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته نمونه ها با استفاده از آزمون خمشی سه نقطه ای در شرایط رطوبت متعادل اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن بود که، تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر دانسیته خشک و بحرانی و طول الیاف معنی دار است. بالاترین و پائینترین مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته به ترتیب در دو ارتفاع 400 و 800 متری از سطح دریا مشاهده گردید. با استفاده از همبستگی پیرسون تنها دانسیته خشک و بحرانی و طول الیاف رابطه مستقیم معنی داری با مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته نشان دادند.

لینک کمکی