فایل رایگان بررسي عوامل و شاخص هاي موثر در تبلور خلاقيت کودکان در خانه کودک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل و شاخص هاي موثر در تبلور خلاقيت کودکان در خانه کودک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 27

چکیده مقاله:

در مواجهه با طراحی، برای کودکان، طراح با دو مفهوم روبروست: کودک و فضایی برای کودک . در این پژوهش خانه کودک به عنوان فضایی معرفی می شود که متعلق به کودک است و کودک در آن به رشد همه جانبه دست میابد.کودک حساس ترین و تاثیر پذیر ترین گروه سنی جامعه را تشکیل می دهدودر حساس ترین و مهمترین سالهای زندگی اش یعنی زمانیکه پایه های ر شد شخصیتی، ذهنی،جسمی و اجتماعی آنها شکل می گیرد تا زمانیکه وارد شهر می شود نیازمند این هست تا زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کند و این امر مستلزم فراهم بودن فضایی کودکانه و صمیمانه ا ست و از آنجایی که بی شتر مهد کودک های امروزی در فضای مسکونی و حتی آپارتمانها قرار دارند که با نقاشی و رنگ آمیزی، ظاهرا به محیطی کودکانه تبدیل شده اندو بسیاری از والدین بر این عقیده اند که انرژی خلاقیت و ذهن فرزندان خردسال آنها باید پیش از دبستان در محیطی به نام مهدکودک تخلیه شده و پرورش یابد، اما این اتفاق در مهدهای واقع در آپارتمان یا به عبارتی در آپارتمان مهدها رخ نمی دهد. هدف این پژوهش برر سی وعوامل و شاخص های موثر در تبلور خلاقیت کودکان در مهد کودک می با شد .برای پی شبرد تحقیق در رسیدن به اهداف مورد نظر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده خواهد شد ابزار به کار رفته مطالعات کتابخانه ای و میدانی وپرسشنامه بازو مصاحبه برای شناسائی شاخص های موثردر تفکر و خلاقیت کودکان می باشد. نهایتا مهدکودک بر ا ساس نتایج بد ست آمده از پرسشنامه کودکان و صاحبنظران و نمونه های موردی شاخص های مورد نظر در پر سشنامه کودکان عبارتند از: فرم، ابعاد، مبلمان، ارتفاع، مصالح، رنگ، هنر عمومی، عوامل طبیعی،بازی طراحی و سازماندهی می شود. در طراحی خانه کودک از احجام منحنی و قوس دار که رنگهای متنوع و روشن و ابعاد متناسب دارند استفاده شده است.

لینک کمکی