فایل رایگان بررسي مفهوم حس مکان و نقش نور و آب در تاکيد بر اين مفهوم در موزه دفاع مقدس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مفهوم حس مکان و نقش نور و آب در تاکيد بر اين مفهوم در موزه دفاع مقدس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

فضا از کالبد مهم زندگی در ارتباط با وضوح و آشکارای محیط برای درک بهتر اثر و در نتیجه آن دریافت انرژیهای محیط میباشد. معماری ایرانی در استفاده از عناصر هستی کوتاهی نکرده و در تداوم فضای خود نسبت به بهرهگیری این عناصر افسوس نخورده؛ احیا و توجه به استفاده از نور و آب در انعطاف پذیری فضای هستی برای سهولت رسیدن به روح برتر هدف این پژوهش میباشد و در این راستا با نگاهی اجمالی در مفاهیم عناصر تحقیق و بررسی عوامل وجودی عناصر آب و نور در معماری عصر معاصر مورد تحلیل قرار گرفته است، تا زمینه ایجاد عامل پدیدارشناسی در فضاهای موزهایی همچون موزه دفاع مقدس را اعمال کرد. شناخت مولفه های تشکیل دهنده یک فضای دارای روح میتواند بخشی از حس مکان و حس حضور را در فرد برای جذب به فضاهای موزهایی در بر داشته باشد. روش پژوهش در این فرآیند به صورت پیمایشی بوده و با استفاده از تدوین پرسشنامه و تعین معیار میتوان به فرضیه تجقیق که به نظر میرسد با استفاده از انگاره های پدیدارشناسی میتوان فضاهای موزه ها را به مکانی دارای روح مبدل نمود. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss بدست خواهد آمد. با توجه به مولفه های بدست آمده در طی تحقیق عامل اول شفافیت در معماری و شاخص نمودن اثر معماری و نیز عامل دوم شفافیت در جداره های بناهای معماری با استفاده از عناصر نور و آب میتوان به یافته ها و تحلیل آنها نسبت به بهرهگیری این عناصر در معماری معاصر وحدت و پویایی را به ثمر رساند.

لینک کمکی