فایل رایگان ساماندهي فضايي ورودي هاي شهر نايين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساماندهي فضايي ورودي هاي شهر نايين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

مبادی ورودی شهر در شمار جذاب ترین نقاط شهری و تاثیرگذارترین خاطره های آن محسوب می شود. ایجاد تصویر ذهنی و ارزش گذاری مخاطب بر کیفیت محیطی بطن شهر نیز از طریق مبادی ورودی شهر ایجاد می شود. با وجود اهمیت ورودی های شهر کیفیت فعلی مبادی ورودی تصاویر مناسبی از شهر در ذهن مخاطبان ایجاد نمی کند. مکانی که معرف هویت شهر است و توانایی نشان دادن ارزش های نهفته در آن را دارد با جانمایی کاربریهای ناهمگن و ناسازگار به فضایی با ساختاری منفصل، فاقد هویت و مغشوش مبدل شده است. ازاین رو بهبود وضعیت محور ورودی شهر در جهت افزایش کیفیت محیط شهری و ایجاد جاذبه های توریستی ضروری به نظر میرسد. هدف این مقاله بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهر نایین به عنوان یک شهر با پتانسیل بالا ی جذب گردشگر است. بدین منظور از روشهای توصیفی و تحلیلی با استناد به معیارها و شاخصهای مربوطه استفاده شده است . مجموعه معیارهای تحقیق در زمینه ی انواع کاربریها، عناصر و اجزای معبر اصلی، اطالعرسانی شهری و کیفیت کالبدی و نمای ساختمانهای مجاور میباشد. نتایج نشان میدهد کیفیت کالبدی و کارکردی ورودی های شهر نایین براساس مجموعه شاخصهای تحقیق در سطح نازلی است و در صورت بی توجهی به سیما و هویت شهر آسیب خواهد رساند. که بایستی نسبت به ساماندهی این فضاها اقدام گردد. در نهایت به عنوان نمونه موردی یکی از ورودی های شهر نایین )ورودی از شهر یزد( با لحاظ نمودن کلیه شاخص های ارتقای کیفیت فضایی و سیما و منظر شهری طراحی گردید.

لینک کمکی