فایل رایگان طراحي مجتمع تجاري - تفريحي با استفاده از تکنولوژي هاي نوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي مجتمع تجاري - تفريحي با استفاده از تکنولوژي هاي نوين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

اندیشه تاسیس یک مجموعه تجاری و تفریحی در یک مجموعه شهری، بازتابی از رشد فیزیکی و اجتماعی آن شهر میباشد. توسعه فیزیکی شهر از یک طرف و رشد اجتماعی و سیاسی شهر از طرف دیگر به همراهی شکوفایی اندیشه های تازه در شهرسازی و شهرنشینی موجب گردیده است که در تمام تقسیم بندیهای شهر، محله، ناحیه و ...کاربریهای جدید شکل گیرد و نقاط خاصی از شهر به نوعی به کاربریهای تجاری- تفریحی و ... تخصیص یابد. موضوع مورد بحث در این رساله، طراحی یک مجتمع تجاری- تفریحی در یکی از مناطق شهرستان مراغه می باشد که سعی داشته است برخی از مشکلات مخاطبین امروز خود را تا حد امکان پاسخگو باشد و از آنجایی که در هنر و به تبع آن در معماری، هویت انسانها متجلی است و انسان همواره تعلق خود به ریشه هایش را در هنر خویش نشان داده است به این ترتیب که هر تمدن یا قومی در دوران مختلف ،معماری خاصی را منطبق با فرهنگ خود ارائه میدهد؛ فلذا اهداف پژوهش بر اساس پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و هویتی مرتبط با مجتمع های تجاری- تفریحی و نیز تعیین شاخصه هایی که در برگیرنده پتانسیل های تکنولوژی های نوین باشد، شکل گرفته است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر متناسب با مباحث تحقیق، از نوع ترکیبی میباشد، بدین صورت که برای دستیابی به مبانی نظری پژوهش که شامل اطلاعات مربوط به مجتمع های تجاری- تفریحی، ضوابط و قوانین شهری، استانداردهای فضایی، معیارهای طراحی و همچنین اطلاعات در بر گیرنده معماری ایرانی میباشد، از روشهای کتابخانه ای و توصیفی و برای کامل نمودن این اطلاعات از روش میدانی با استفاده از روش پیمایشی و تطبیقی بهره گرفتهایم. سپس با بررسی اطلاعات بدست آمده و تجزیه تحلیل نمونه های مشابه داخلی و خارجی و تعیین اهداف، به طراحی پرداختهایم. در تحقیق حاضر تالش شده است به بسیاری از نیازهای اساسی مرتبط با مجموعه های تجاری تفریحی پاسخ داده شود، بدیهی است که برخی نکات و نیازها نیز به دور از توجه الزم و محروم از پاسخ دهی مانده باشد، که با توجه به یافته ها امکان تداوم تحقیق در پروژه های مشابه و نیز نمود آن در فرآیند طراحی وجود دارد. یافته های تحقیق و تحلیل طرح پیشنهادی مبین آن است که جهت ایجاد یک مجموعه تجاری و تفریحی امروزی و دارای هویت معاصر محلی، چاره ای جزء استفاده حساب شده از تکنولوژی های نوین معماری و شهرسازی نداریم.

لینک کمکی