فایل رایگان طراحي مجتمع تجاري - توريستي با رويکرد طبيعت گرايي در شهر ماکو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي مجتمع تجاري - توريستي با رويکرد طبيعت گرايي در شهر ماکو :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

فضاهای تجاری جزو بخش های مهم شهرها بوده و علاوه بر نقش اقتصادی، محلی برای شکل گیری تعاملات اجتماعی بوده است.تغییر ماهیت تجاری فضاهای مراکز خرید و پاساژها از کارکرد صرف تجاری به مراکز تجاری - توریستی و ایجاد فضاهایی برای اوقات فراغت و تفریح در این گونه مراکز از سالهای گذشته در کشورهای توسعه یافته رواج یافته، در چند سال اخیر نیز در کشور ما رایج شده ا ست . از نگاهی دیگر د ستیابی به مجتمع های تجاری و رفاهی گسترده و موفق مستلزم حرکت به سوی اقتصاد باز، بکارگیری ا ستراتژی های خاص و مدبرانه به نیازها و خوا سته های مراجعین با فراهم کردن زیر ساخت های لازم و امکانات مختلف میسر است. در مجموع مراکز تجاری توریستی مکان هایی هستند که توانمندی تجاری و خدماتی برای عموم در آن عرضه می گردد. این مراکز ضمن پاسخگویی به نیازهای همه جانبه مخاطبان، می تواند شرایط جذب توریست در منطقه را میسر کند. گرد شگری توریستی، مجموعه و منظومه ای متشکل از گرد شگر ،عر ضه کنندگان کالا و خدمات، دولت و جامعه میزبان می با شد. که با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند هدف از گردشگری جذب و جلب توریست است. پیش بینی و احداث فضاهای مثل، ر ستوران و مراکز خرید مدرن مطابق با ا ستاندارد های روز دنیا می تواند در جذب گرد شگر و توریست در کنار ف ضاهای فرهنگی و تاریخی بسیار مفید با شد.بطور کلی، این پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و به روش تو صیفی تحلیلی به برر سی و تحقیق در مورد ا صول فایل رایگان طراحي مجتمع تجاري - توريستي با رويکرد طبيعت گرايي در شهر ماکو پرداخته شده ا ست. نتایج تحقیق ن شان می دهد که ارتباط با طبیعت ضروری ترین شرط برای انسان است. زیرا انسان بخشی از طبیعت ودر میان فضای طبیعی است، بنابراین طبیعت در بسیاری از راهبردهای منتهی به خلاقیت در معماری مجتمع تجاری- توریستی تاثیر می گذارد

لینک کمکی