فایل رایگان طراحي مجموعه مسکوني در آبادان با تاکيد بر باز خواني معماري منازل شهرک هاي نفتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي مجموعه مسکوني در آبادان با تاکيد بر باز خواني معماري منازل شهرک هاي نفتي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و شکل گیری مقیاس های جدیدی از رشد شهری در طی چند ده ه اخیر موجب شده است که شهر و شهرسازی معاصر با چالش های نوینی مواجه گردد .در این میان توجه و تاکید برنامه ریزی و مدیریت شهرها ،بیش از هر زمان دیگری به سطوح پایین تر و ابعاد ملموس زندگی محله های شهری در هر شهر در هر عصرو زمانه متناسب با درجه توسعه یافتگی آن شهر شکل گرفته اند و یا به عبارت دیگر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر در هر دوره زمانی در شکل گیری محله های شهری موثر بوده است.محله های مسکونی در ایران ، از لحاظ وسعت و پراکند گی دارای تنوع شدید فضایی - مکانی هستند . در این میان بافت مسکونی محالت شرکت نفتی شهرستان آبادان که در نوع خود بی نظیر است با داشتن عواملی چون هویت، زیبایی، سرزندگی، تنوع، تامین خدمات وامنیت، دسترسی و ...ابعاد تشکیل دهنده یک بافت مسکونی با ارزش ویژه شهری است.پژوهش حاضر در نظر دارد با روش مطالعه موردی وتحقیقی، محله های مسکونی شرکت نفتی در شهرستان آبادان را مورد بررسی قرار دهد و با مطرح کردن زمینه و بستر استفاده از نظریه های معماری این سبک بی نظیر را جمع بندی و معیارهای معماری این محله را طبقه بندی کرده، تا نتایج حاصل از آن گامی در جهت تقویت رقابت بین دیگر محله های مسکونی شهر باشد.نوع تحقیق انجام شده کاربردی می باشد. و از نوع کیفی می باشد. این تحقیق به تجزیه و تحلیل اطالعات و همچنین بررسی مطالعات صورت گرفته در موارد مشابه با روش راهبردهای ترکیبی از جمله : پژوهش موردی ، تحلیلی، توصیفی و همبستگی می پردازد. تحقیق حاضر مبتنی برسه بخش خواهد بود که دربخش اول نظریه ها و تعاریف مطرح درگام بعدی استخراج علل و عوامل موثر در طراحی بهینه مجموعه مسکونی در راستای رویکرد پروژه طبقه بندی میگردد.در گام آخرنیز سعی میشود براساس نتایج حاصل مدلی ازعوامل آن مشتمل برابعاد،عوامل و فرآیند آن معرفی گردد.

لینک کمکی