فایل رایگان مکان يابي پايانه مسافربري با استفاده از روش AHP و داد هاي GIS مطالعه موردي: شهر ملکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مکان يابي پايانه مسافربري با استفاده از روش AHP و داد هاي GIS مطالعه موردي: شهر ملکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

بحث استقرار مطلوب عناصر خدمات شهری در مناطق شهری یکی از مقولات مهم مرتبط با برنامه ریزی شهری است، این خدمات در طیف گستردهی خود، شامل عناصری میشوند که بنا به ضوابط و معیارها و شاخصهای در نظر گرفته شده میتوانند در مکانهای متفاوتی مستقر شوند. از جمله این عناصر میتوان به پایانه های مسافربری برون شهری اشاره نمود، که استقرار مطلوب آنها در فضاهای شهری ضمن بهبود الگوی دسترسی، موجب صرفه جویی اقتصادی و نیز کاهش آلودگیهای برگرفته از فضاها میگردد. در مقاله ی حاضر که از نوع تحقیقات نمونه ی موردی می باشد، برای تحلیل داده ها و یافته ها از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است. در این پژوهش با هدف ارائه پیشنهاد بهترین مکان جهت احداث پایانه مسافربری، با معیارهای مناسب مکانیابی پایانه ها، به جمعآوری اطالعات از طریق روشهای کتابخانه ای و میدانی پرداخته ایم که در نهایت با تحلیل این داده ها و استفاده از داده های GIS و تحلیل سلسله مراتبی AHPبهترین گزینه برای احداث ترمینال پیشنهاد گردید.

لینک کمکی