فایل رایگان مکان يابي کتابخانه ي عمومي با استفاده روشهاي تصميم گيري چند معياره مطالعه موردي شهرستان ملکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مکان يابي کتابخانه ي عمومي با استفاده روشهاي تصميم گيري چند معياره مطالعه موردي شهرستان ملکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مکان یابی کتابخانه ی عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتب ، تحلیل شبکه ای وتاپسیس می باشد.در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است .ابتدا با مطالعه کتابخانه ای، معیارهای موثر در مکان یابی کتابخانه ی عمومی مشخص شد؛ و سپس چهار عدد سایت در شهر ملکان انتخاب گردیده وبعد با استفاده از سه نرم افزارSuper Dicision ,Topsis ,Expert Choice بهترین سایت از لحاظ معیارهای موجود انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که از بین چهار سایت انتخاب شده به ترتیب سایت شماره 3و2و1و4 بهترین سایتها از لحاظ معیارهای انتخابی در سه برنامه ی فوق می باشد با توجه به معیارهای مکان یابی کتابخانه سایت شماره ی 3 به عنوان مطلوب ترین سایت و سایت شماره 4 به عنوان نامطلوب ترین سایت و سایتهای 2و1 به ترتیب از مطلوب به نا مطلوب انتخاب شده است

لینک کمکی