فایل رایگان نقش حقوق شهري در طراحي شهري ايده آل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش حقوق شهري در طراحي شهري ايده آل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

انسان وجودی با ارزش است که تفکر و تعقل او وجه تمایز او با دیگر جانداران می باشد.وباعث می شود که مکان ها و وفضاهایی که او زندگی می کند ارزشمند شوند . ارزش هر شهر به انسان های آن بستگی دارد،این انسان ها هستند که به شهر قیمت می دهندو پایه و اساس یک شهر و معماری آن را تشکیل می دهند.دانش حقوق علم تنظیم روابط بین انسانهاست ،درواقع دانشی است که درتمام رشته ها وبا گذشت زمان وتکامل انسان این دانش نیز توسعه پیدا کرده است وبا توجه به موقعیت ها ورفتارهای انسان ها دسته بندی شده است وامروز که حداکثر جمعیت دنیا را شهر نشینان تشکیل می دهندوهررروز بر وسعت شهر ها وجمعیت آنها افزوده می شود توجه به حقوق شهری وقوانین آن از مواردی است که می تواند تاثیر بسزایی در معماری یک شهر وداشتن یک شهر ایده آل داشته باشددرحال حاضردرکشورما به موضوع حقوق شهری کم پرداخته شده است ونسبت تحقیقاتی که انجام گرفته درمقایسه با دیگررشته هاخیلی کمتر می باشد ومقالاتی هم که نوشته شده است، اکثرا مقاالت موردی می باشد که محدوده یک شهرخاص رامورد بررسی قرارداده وقابل تعمیم یه شهرهای دیگرنیست .ازطرفی دیگر درخصوص حقوق شهری کارشناسانی که به عنوان کارشناس حقوق شهری فعالیت داشته باشند نداریم وهمینطور به جهت تنوع وپیچیدگی قوانین شهری، دستیابی به قوانین ومقررات مربوطه را برای علاقه مندان وکارشناسان حقوقی با دشواری مواجه می سازد از این رو توجه به حقوق شهری وقوانین آن از مواردی است که می تواند تاثیر بسزایی در معماری یک شهر وداشتن یک شهر ایده آل داشته باشد.برای اینکه بتوانیم شهر ی پایدار وبااصالت داشته باشیم جای خالی کارشناسان حقوق شهری درکنارمهندسان ومعماران شهری احساس می شود .لذا دراین مقاله سعی شده است که باتعریف حقوق شهری ،اهمیت ونقش آن درمعماری شهرایده آل، بیان شود .

لینک کمکی