فایل رایگان نقش مجتمع هاي تجاري – تفريحي در پويايي فضاهاي شهري با توجه به حفظ انرژي و هماهنگي با اقليم در معماري پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش مجتمع هاي تجاري – تفريحي در پويايي فضاهاي شهري با توجه به حفظ انرژي و هماهنگي با اقليم در معماري پايدار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مجتمع های تجاری از جمله پدیده های نوین در توسعه شهری ده ه های اخیر هستند که در سطح کالن شهرها نیز مورد توجه جدی قرار گرفته اند. چنین پدیده هایی در شهر دارای اثرات قابل توجه بوده و برای شناسایی اثرات و برنامه ریزی برای آنان، ضروری است ماهیت پدیده و انواع گونه های آن مورد تحلیل قرار گیرند. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سئوال است که معیارهای دسته بندی مجتمع های تجاری در ادبیات جهانی چیست و معیارهای مطر ح شده در خصوص گونه بندی مجتمع های تجاری تا چه اندازه منطبق بر مجتمع های تجاری در شهر بوده است. این مجتمع تجاریها دارای ویژگیهایی مانند کاالی تخصصی، فضای تفریحی و ... است که مجموعه ویژگیهای مجتمع های تجاری را همزمان دارد. در قالب فرایند و روش تحقیق این پژوهش، ابتدا معیارهای ریخت شناسی براساس ادبیات موضوع تدوین و تبیین شدند. با توجه به اینکه اولویت استفاده از فضای تفریحی به جای خرید و ساختار ترکیب صنوف، متفاوت از نمونه های جهانی است. بر این اساس، آنچه امکان ساخت مجتمع های تجاری با شرایط متفاوت از نمونه های جهانی را ممکن می سازد، ضوابط ساخت وساز پیشبینی شده در طر ح و فقدان قوانین و ضوابط مختص مجتمع های تجاری است. با ارائه چند شاخص محدود )مانند ترا کم ساختمانی و ارتفاع ساختمان( نمیتوان نسبت به احداث مجتمع های تجاری اقدام کرد. متغیرهایی مانند حوزه کشش، تاثیرات و معیارهای فضایی موثر بر پیرامون مجتمع تجاری می توانند در پویایی فضاهای شهری اثرگذار باشند. حال آنکه در این پدیده مقوله اقلیم و پایداری معماری نیز در پویایی و سرزندگی فضای شهری خیلی حائز اهمییت و تاثیر گذار است.

لینک کمکی