فایل رایگان بررسي بنمايه اي تصوف اسلامي در فرهنگ ايرانيان قبل از اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي بنمايه اي تصوف اسلامي در فرهنگ ايرانيان قبل از اسلام :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

یکی از دشوارترین موضوعات، ذکر نقطهای است به نام نقطه آغاز زهد تصوف. در طول تاریخ، تصوف به عنوان یک مسلک دارای زمینه فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در میان ملل و اقوام مختلف بشری بوده استبرخی. از محققان، سرچشمهای تصوف پدیدآمده پس از اسلام را در فرهنگ اسلامی جستجو کردهاند و حال آنکه تعدادی از پیشروان فکرتصوف یا کسانی که صوفیان متقدم آنها را به طریقت خویش منسوب میکردهاند در ایران ظهور کردند؛ ایرانی که پیش از ظهور اسلام خاستگاه تصوف و برخی از ادیان بوده است؛مسیحیت، یهودیت، بودائی، برهمایی و مانویتاز جمله ادیان مطرح در ایران باستان هستند که حتی پس از ظهور اسلام، نیز همچنان در بین طبقات مردم ایران برقرار ماندند و طبیعی بود که وقتی گرایشهای عرفانی در بین مسلمانان این نواحی ظهور و رشد کند از این عوامل مختلف دینی و مذهبی رایج در محیط متثار شود و بعضی عناصر آنها را در خود جذب و حل نماید. لذا مقاله حاضر، با رویکردی تحلیلی به بررسی تاریخ تصوف در آیینهای قبل از ظهور اسلام در ایران و بین النهرین پرداخته و به این مهم رسیده است که قبل ازظهور تصوف زاهدانه اسلام به عنوان یک مسلک، این شیوه تصوف][ در طول تاریخ دارای زمینه فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بوده است و ایران خاستگاه بسیاری از عقاید متصوفه بوده و ایرانیان در انتقال، توسعه و پایه گذاری اصول و مبانی آن نقش برجسته ای داشته اند.

لینک کمکی