فایل رایگان بررسي ترجمه سوره زلزله از منظر نظريه يوجين نايدا (مطالعه موردي ترجمه فولادوند و مجتبوي از قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ترجمه سوره زلزله از منظر نظريه يوجين نايدا (مطالعه موردي ترجمه فولادوند و مجتبوي از قرآن) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

یوجین نایدا، ترجمه را به دو گونه کاملا متضاد صوری و پویا تقسیم میکند. ترجمه صوری به خود پیام هم از نظر صورت و هم از نظر محتوا اهتمام میورزد. در این دیدگاه صورت محور، پیام منتقل شده به زبان مقصد تا آنجا که ممکن است از نظر عناصر مختلف زبان شناختی، نزدیک ترین مشابهت را با پیام اصلی زبان مبداء دارد و مترجم باید حد اعلای تطابق صوری را رعایت نماید. در ترجمه پویا، حرف آخر را پیام میزند و صورت در خدمت پیام است. در این نوع ترجمه، خواننده، کم و بیش همان واکنش خواننده متن اصلی را نشان میدهد. در این پژوهش بر آنیم ترجمه فولادوند و مجتبوی از سوره زلزله را بر مبنای نظریه ترجمه نایدا را مورد بحث قرار دهیم. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه میرسد که ترجمه فولادوند و مجتبوی بر مبنای جمع بین ترجمه صوری و پویا است و تا حد زیادی تحت تاثیر ترجمه صوری است.

لینک کمکی