فایل رایگان بررسي تطبيقي سيماي زن در آثارنوال السعداوي و زويا پيرزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تطبيقي سيماي زن در آثارنوال السعداوي و زويا پيرزاد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

یکیازضروری ترین مقوله های زندگی بشرمسئله زنان است که بیتوجهی وبیتفاوتی به مسائل این دسته وگروهامکان، برخورداری از نسلی پویا وسالم وفع6المیس6رنمیشود،عدم توجه به نیمی از پیکره جامعه ضررهای جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.توجه وپرداختن به سیمای زن درآثار بسیاری ازشاعران ونویسندگان مسلمان وغیر مسلمان دیده میشود. ازجمله نویسندگانی که توجه به موضوع زن وبیان وترسیم سیمای زن درآثارشان درادبی6ات معاصربسیار بارز وآشکاراست، نوال الس6عداوی نویسندهعرب وزویا پیرزاد نویسنده ارمنی تبارمقیم ایران است که هردوی آنهابه عنوان نویسندگانی فمینیستی تمام تلاش خود راصرف شرح جزئی6ات زندگی زنان کرده اند،که درآثاراین-دورماننویسمعاصرافکاروتصو6رات مشترک ومتفاوت دررابطهباشخصی6ت زن ومبارزه باابزارانگاری زنان دیده میشودهدف پژوهش حاضربررسی مسائل شخصی6ت اصلی زن وشناخت مشکلات آن درآثاروداستانهایاین دونویسنده است که به مسائل روانی ،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیوسیاسی زنان توجه وافری داشتهاند.دراین پژوهش برآنیم مباحث فکری این دونویسنده رادرموردمسئله زنوجایگاه اورادرجامعه موردبررسی قرار دهیم وباروش توصیفی تحلیلی مصادیق برخواسته ازدیدگاه آندورابه بوته نقدوبررسی بسپاریم.رهیافت نهایی آن است که اصلی ترین مسائل درآثاراین دوشاعراعتراض به سنت های حاکم برزندگی زنان است بااین تفاوت که درآثارپیرزادعلاوه برمباحث حمایتی اززنان مبحث اعتراض به زنان نیزبه چشم میخوردکه این مورددرآثارنوال السعداوی دیده نمیشود.

لینک کمکی