فایل رایگان بررسي مکتب کلاسيسيسم و مشخصه هاي آن در آثار شاعران سبک خراساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مکتب کلاسيسيسم و مشخصه هاي آن در آثار شاعران سبک خراساني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

شروع مکتبهای ادبی با مکتب کلاسیک است،کلاسیسم جزء اولین مکاتب اروپایی و غرب است و بازگشت به هنر قدیم یونان و روم،که با توجه به مولفه های موجود در آن به بررسی هر آنچه نام نیکی و خوبی به خود میگیرد در ارتباط است.طرفداران این مکتب هرچه سرودهاند و هرچه عنوان کردهاند یکسر آن به نیکیها و یا ستایش نیکیها در جامعه متصل میشود.این مکتب دعوت انسانهاست به پذیرش و تعامل بارهایی انسان کلاسیک از نازیبایی ها و زشتیها.کلاسیک مکتبی است عقلگرا و کمال گرا که نهتنها در قرونوسطی بلکه در هر زمان و در هر جامعه ای انسان را به سوی عقل و کمال هدایت مینماید و او را بهسوی اصول اخلاقی و خردگرایی سوق میدهد.از این رهگذر با توجه به مقارن بودن این مکتب ادبی با سبک خراسانی و شاعران این سبک در این جستار به بررسی مولفه های این مکتب و مطابقت آنها با شعر شاعران سبک خراسانی پرداخته شده است.

لینک کمکی